ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાતમાં આવેલા સંશોધન કેન્દ્ર અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર – ડીસા (બનાસકાંઠા)
ડુંગળી અને લસણ સંશોધન કેન્દ્ર - ગોધરા
તમાકુ સંશોધન કેન્દ્ર – સાપુતારા
ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર - મુંદ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP