ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
ગુજરાત રાજ્યના સાબરકાંઠા જિલ્લાને નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓ પૈકી કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી ?

મહીસાગર
મહેસાણા
ગાંધીનગર
અરવલ્લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP