ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
IGNDPS નું પુરુ નામ જણાવો.

ઈન્દિરા ગાંધી ન્યુરોલોજીકલ ડિસએબિલિટી પેન્શન સ્કીમ
ઈન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ સ્કીમ
ઈન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડિસએબિલિટી પેન્શન સ્કીમ
ઈન્દિરા ગાંધી ન્યુરો ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ સ્કીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ICDS નું પુરૂ નામ જણાવો.

ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપ સ્કીમ
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચીલ્ડ્રન ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સર્વીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગાંધીનગર સ્થિત ગીફટ સીટી (GIFT) નું પુરુ નામ જણાવો.

ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયબર્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેકનોલોજી - સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્શીયલ ટેકસ-સીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP