ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગુજરાત ખાતે આવેલ આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટરનું નામ જણાવો.

એસ. ગોપાલાચારી આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
આદિત્ય બીરલા આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
વિક્રમ સારાભાઈ આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
એ.ડી.શોધન આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
જાતીય સતામણીને રોકવા ભારત સરકારે બનાવેલ 'પોકસો' એકટનું પૂરું નામ જણાવો.

The Protection Of Children For Sexual Offences Act
The Protection for Children's Sexual Offences Act
The Protection of Children's Sexual Offences Act
The Protection Of Children From Sexual Offences Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
રેડીએશન અંગેના રિસર્ચમાં જોડાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સી ICRP નું પૂરું નામ જણાવો.

ઈન્ટરનેશનલ કંપની ઓફ ધી રેડિયીએકિટવ પ્રોગ્રામ
ઈન્ટરનેશનલ કોન્સોટિર્યમ ઓફ ધી રેડિયોએકિટવ પ્રોગ્નોસીસ
ઈન્ટરનેશનલ કોંગ્રેસ ઓફ ધી રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન
ઈન્ટરનેશનલ કમિશન ઓન રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
વિશ્વભરમાં વિકસતા દેશોના જરૂરિયાતમંદ બાળકો અને તેમની માતાઓને માનવતાસભર અભિગમ સાથે સ્વસ્થ તેમજ ખોરાકની સહાયતા પૂરી પાડતી સંસ્થા UNICEFનું મૂળભૂત નામ જણાવો.

United Nation's Internation Children's Economic Fund
United Nation's International Children Emergency Fund
United Nations International Children Economic Fund
United Nations International Children's Emergency Fund

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP