ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
કોફેપોસા (COFEPOSA) એકટનું પૂરું નામ જણાવો.

Conservation for Foreign Exchange and Protection against Smuggling Activities Act
Conservation of Foreign Exchange and Prevention for Smuggling Activities Act.
Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act.
Conservation of Foreign Exchange and Prohibition for Smuggling Activities Act.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'NABARD' નું પૂરું નામ જણાવો.

National Bank for Agriculture and Rural Development
National Associate Bank for Agricultural and Rural Development.
National Associate Bank of Agriculture and Rural Development
Nationalized Bank of Agricultural and Rural Development

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ન્યુ દિલ્હી સ્થિત શિક્ષણ સંસ્થા 'IGNOU'નું પૂરું નામ જણાવો.

Indira Gandhi Nations Open University
Indira Gandhi Nation's Open University
Indira Gandhi's National Open University
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
UNESCO નું પુરૂ નામ જણાવો.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Economical, Social and Cultural Organization
United Nations Economical, Scientific and Cultural Organization
United Nations Education, Social and Cultural Organization

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
મેડીકલ ક્ષેત્રમાં વિધાર્થીઓના પ્રવેશ માટે જરૂરી NEET પરીક્ષાનું પુરૂ નામ જણાવો.

National Entrance Eligibility Test
National Eligibility cum Entrance Test
National Eligibility Entrance Test
National Entrance cum Eligibility Test

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP