ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
વૌઠા શેના માટે જાણીતું છે

હવા ખાવાના સ્થળ માટે
પાંચ નદીના સંગમ માટે
ચાર નદીના સંગમ માટે
સાત નદીના સંગમ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP