ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
મહીથી ઢાઢરના મુખપ્રદેશની વચ્ચે કિનારે આશરે 30 મીટર ઊંચી અને કાંપથી રચાયેલી કરાડો કયા નામે ઓળખાય છે ?

ચાડવા ડુંગરધાર
સુવાલીની ટેકરીઓ
ચરોતરની ટેકરીઓ
કોપાલીની ટેકરીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ખારો" , "ખારીસરી" અને "લાણાસરી" શબ્દો કોના સંદર્ભમાં વપરાય છે ?

રણના ઉત્પાદન
શેરડીના ઉત્પાદન
કચ્છીફરસાણ
રણપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ભાલ" પ્રદેશનો નીચેના પૈકી કયા મેદાનોમાં સમાવેશ થાય છે ?

ચરોતરના પૂર્વનું મેદાન
વીરમગામનું મેદાન
અમદાવાદના મેદાનનો દક્ષિણ-પશ્ચિમ ભાગ
ઢાઢરનું મેદાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નાસા અને ભારતીય વિજ્ઞાનીઓના સંયુક્ત પ્રયાસરૂપે કયા વિસ્તારમાં મંગળ જેવા 4 ખડકોની શોધ થઈ છે ?

પોલોના જંગલો
ખોખરાનાં ડુંગરો
સહ્યાદ્રી પર્વતમાળા
માતાના મઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP