સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતી લઘુકથાના જનક તરીકે કોને ગણવામાં આવે છે ?

ભોળાભાઇ પટેલ
મોહનભાઇ પટેલ
પન્નાલાલ પટેલ
કાકાસાહેબ કાલેલકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતીય એવીડન્સ એકટમાં પોલીસ અધિકારી સમક્ષ કરેલી કબૂલાત કાયદેસર રીતે કયા પ્રકારની ગણાય ?

અમાન્ય ગણાય
અંશત: માન્ય ગણાય
માન્ય ગણાય
ઔપચારીક ગણાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP