સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતી લઘુકથાના જનક તરીકે કોને ગણવામાં આવે છે ?

ભોળાભાઇ પટેલ
પન્નાલાલ પટેલ
કાકાસાહેબ કાલેલકર
મોહનભાઇ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતીય એવીડન્સ એકટમાં પોલીસ અધિકારી સમક્ષ કરેલી કબૂલાત કાયદેસર રીતે કયા પ્રકારની ગણાય ?

અંશત: માન્ય ગણાય
અમાન્ય ગણાય
ઔપચારીક ગણાય
માન્ય ગણાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP