GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
નીચેનામાંથી અધિક નફો શોધવાનું સૂત્ર જણાવો.

અધિક નફો = સરેરાશ નફો - સામાન્ય નફો
અધિક નફો = સરેરાશ નફો – પાકો નફો
અધિક નફો = સામાન્ય નફો – સરેરાશ નફો
અધિક નફો = સરેરાશ નફો – સામાન્ય અપેક્ષિત નફો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
એક કંપનીનો ભારિત સરેરાશ નફો 24,000 છે. અપેક્ષિત વળતરનો દર 10% છે તથા રોકાયેલી મૂડી 2,00,000/- છે. તો અધિક નફાનાં ચાર વર્ષની ખરીદીને આધારે પાઘડીનું મૂલ્ય કેટલું થાય ?

20,000/-
24,000/-
16,000/-
4,000/-

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
બૅન્ક વેપારી વતી કોઈ રકમ ચૂકવે તો તેનાથી બેન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ પર શું અસર થાય ?

વધારો થાય
ઘટાડો થાય
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ફરક પડતો નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
નીચેનામાંથી કઈ ભૂલ કાચા સરવૈયાને અસર કરતી ભૂલ છે ?

સિદ્ધાંતની ભૂલ
બાકી અંગેની ભૂલ
ભરપાઈ ચૂકની ભૂલ
વિસરચૂકની ભૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GMC Sub Auditor / Sub Accountant (23-09-2018)
ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જનનો ખર્ચ ક્યા ખાતે ઉપારવામાં આવે છે ?

ભાગીદારોના મૂડી ખાતે
નફા-નુકસાન ખાતે
રોકડ ખાતે
માલ-મિલકત નિકાલ ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP