ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મારી વાત કોઈ માન્ય છે ? - વાક્યમાં રહેલું કૃદંત કયા પ્રકારનું છે ?

વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP