ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સંધિ બાબતે નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?

જીર્ણ + ઉદ્ધાર = જીર્ણદ્વાર
પૂર્ણ + ઈન્દુ = પૂર્ણેન્દુ
સુવર્ણ + અક્ષર = સુવર્ણાક્ષર
વાર્તા + આલાપ = વાર્તાલાપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સંધિજોડાણ સાચું ન હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરો.

ન ઈતિ = નેતિ
ન આસ્તિક = નાસ્તિક
વિ અગ્ર = વિગ્ર
પ્રા આરંભ = પ્રારંભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અયોગ્ય સંધિ વિગ્રહ પસંદ કરો.

અનૂત્તર : અનુ + ઉત્તર
વિદ્યોત્તેજક : વિદ્યા + ઉત્તેજક
ગુણૌઘ : ગુણ + ઓઘ (ગુણનો પ્રવાહ)
હૃદયૈકય : હૃદય + એક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP