ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ખોટી રીતે સંધિ થઈ હોય તેવો વિકલ્પ શોધો.

વાત + અનુકૂળ = વાતાનુકૂલ
માલા + ઉપમા = મલોપમા
ગંગા + ઉદક = ગંગોદક
આર્ય + આવર્ત = આર્યવર્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અયોગ્ય સંધિ જોડાણ પસંદ કરો.

સમ્ + ઋદ્ધિ = સમૃદ્ધિ
અન્ + અભ્યાસ = અનભ્યાસ
અન્ + અધિકાર = અનાધિકાર
સમ્ + અક્ષ = સમક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પેલો ડુંગર દૂરથી જ રળિયામણો લાગે છે. - રેખાંકિત પદની વ્યાકરણગત લાક્ષણિકતા નક્કી કરો.

આપેલ તમામ
દર્શક ક્રિયાવિશેષણ
દર્શક સર્વનામ
દર્શક વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉત્સાહી વિદ્યાર્થીઓ એકાએક ખોવાઈ ગયા. - રેખાંકિત પદ શું છે ?

ગુણવાચક વિશેષણ
રીતિવાચક ક્રિયાવિશેષણ
સમયવાચક ક્રિયાવિશેષણ
સંખ્યાવાચક વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP