ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
મહુવા અને વલભીના પરદેશ સાથેના વેપાર અને વહાણવટાના ઉલ્લેખો કયા ગ્રંથમાં જોવા મળે છે ?

મંજુશ્રી મુલ
દશકુમારચરિત
કથાસરિતસાગર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP