ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
___ મુઘલ બાદશાહને ધીરેલ નાણાંના બદલામાં બાદશાહે બંદરોની ઉપજ લખી આપી હતી.

શાંતિદાસ ઝવેરી
હરિદાસ
શેઠ વીરચંદદાસ
શેઠ ખુશાલદાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP