પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
જિલ્લા આયોજન સમિતિઓની રચના કોના દ્વારા ફરજિયાત કરવામાં આવી છે ?

દાંતેવાલા સમિતિ
73માં બંધારણીય સુધારા અધિનિયમ
74માં બંધારણીય સુધારા અધિનિયમ
સી.એચ. હનુમંત રાવ સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
"લોકશાહી અને વિકાસ માટે પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના પુનરોદ્ધાર" માટેની સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?

એન. કે. પી. સાલ્વે
કે. સી. પંત
એલ. એમ. સિંઘવી
જી. વી. કે. રાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
પંચાયતના કરમાં 'લેન્ડ સેસ' શું છે

ઘરવેરો
જમીન મહેસુલ
જમીન મહેસુલ પરનો સરચાર્જ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP