પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
કોઈપણ વિસ્તારમાં સ્થાનિક સ્વરાજની કઈ સંસ્થા કામ કરે તેનો આધાર શેના પર હોય છે ?

ભૌગોલિક સ્થિતિ
વસ્તીની સંખ્યા
આર્થિક સ્થિતિ
ઉદ્યોગોની સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
ભારતમાં આધુનિક સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓનો પાયો નાખનાર વાઇસરોય નીચેનામાંથી કોણ છે ?

લોર્ડ કર્ઝન
લોર્ડ લિયન
લોર્ડ મેયો
લોર્ડ રિપન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પંચાયતી રાજ (Panchayati Raj)
કોઈપણ વિસ્તારમાં સ્થાનિક સ્વરાજની કઈ સંસ્થા કામ કરશે તેનો મોટો આધાર શેના પર છે ?

વસ્તીની સંખ્યા
વિસ્તારનું ક્ષેત્રફળ
વિસ્તારની આવક
વિસ્તારમાં ઘરોની સંખ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP