બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ-1 અર્ધસૂત્રણ વિભાજન છે અને અર્ધીકરણ-II સમસૂત્રણ વિભાજન છે કારણ કે,

સમજાત રંગસૂત્રની જોડ બને છે.
વ્યતીકરણ પામે છે.
રંગસૂત્રીકાનું અલગીકરણ
સમજાત રંગસૂત્રોના અલગ થવાની ઘટના છે.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષવિભાજન દરમિયાન ત્રાંકતંતુઓ રંગસૂત્રોની સાથે જે સ્થાને જોડાણ ધરાવે છે. તેને શું કહેવાય ?

ક્રોમોમિયર
ક્રોમોસેન્ટર
કાઈનેટોકોર
સેન્ટ્રિઓલ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
1980માં કોના સંશોધનને લીધે ઉદ્વિકાસને પરિણામે RNA શબ્દ વપરાયો ?

બધા જ કોષોમાં RNA જોવા મળતા નથી તેથી
m-RNA, t-RNA, r-RNA ના પ્રોટીન સંશ્લેષણમાં મહત્વને લીધે
RNA ના ઉત્સેચકીય ગુણધર્મને લીધે
વાઈરસમાં રહેલા RNA જનીન દ્રવ્યને લીધે

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિશ્વમાં સૌથી ઊંચું વૃક્ષ કયું છે ?

ઝામિયા પિગ્મિયા
રામબાણ
સીકોઈયા
રેફલેસિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્લિસરોલના બંધારણમાં શું રહેલું છે ?

IC, 1 - OH સમૂહ
IC, 3 - OH સમૂહ
3C, 3 – OH સમૂહ
3C, 1 - OH સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપણી આસપાસ જોવા મળતા સજીવો ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારના હોય છે. આ ગુણને શું કહે છે ?

પ્રતિક્રિયા
ભિન્નતા
વૃદ્ધિ
વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP