સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ પદ્ધતિમાં વસ્તુની માલિકી ખરીદનારને છેલ્લા હપ્તાની ચુકવણી બાદ મળે છે.

હપ્તા પદ્ધતિ
ઉધાર ખરીદી
રોકડેથી ખરીદી
ભાડા ખરીદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જો રોયલ્ટી લઘુત્તમ ભાડા કરતાં ઓછી હોય ત્યારે નીચેનામાંથી કઈ નોંધ થશે ?

ઓછા કામના નુકસાન ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે
રોયલ્ટી ખાતે ઉ... તે ઓછા કામ નુકસાન ખાતે... તે ખાતા માલિક ખાતે
રોયલ્ટી ખાતે ઓછા કામના નુકસાન ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે
રોયલ્ટી ખાતે ઉ... તે ખાણ માલિક ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે આપેલાં વિધાનો પૈકી કયું વિધાન સાચું નથી ?

માલિકનો કાયદેસરના પ્રોવિડન્ડ ફંડમાં ફાળો સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત છે.
કાયદેસરના પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં જમા થયેલું વ્યાજ વાર્ષિક 12%ના દર સુધી કરમુક્ત છે.
માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં જમા થયેલું વ્યાજ વાર્ષિક 9.5% ના દર સુધી કરમુક્ત છે.
માલિકનો માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો પગારના 12% સુધી કરમુક્ત છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મહેસૂલી ખર્ચ એટલે ?

રોકડમાં થયેલું ખર્ચ - જૂના માલસામાનની ઉપજ
જૂની મિલકતની વર્તમાન કિંમત
રોકડમાં થયેલું ખર્ચ
રોકડમાં થયેલું ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP