સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ નો પ્રોત્સાહનનાં લક્ષણોમાં સમાવેશ થાય છે.

હકારાત્મક કે નકારાત્મક પ્રોત્સાહન
આપેલ તમામ
મર્યાદિત સત્તા
સંચાલકોની જવાબદારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જુદા જુદા મહિનાઓના ઉત્પાદનના એકમો અને તૈયાર માલના સ્ટોકના એકમો નીચે મુજબ છે.
માસઉત્પાદન (એકમોમાં)તૈયાર માલનો સ્ટોક (એકમો)
માર્ચ80002000
એપ્રિલ70001000
મે90003000
એકમદીઠ વેચાણકિંમત ₹ 200 છે.
એપ્રિલ મહિનાના કુલ વેચાણની રકમ જણાવો.

₹ 14,00,000
₹ 18,00,000
₹ 12,00,000
₹ 16,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓડિટરનાં ખામીવાળા અહેવાલથી કઈ અસર થાય છે.

કેન્દ્ર સરકાર કંપની સામે શિસ્તનાં પગલાં લે છે.
કંપનીનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે.
કંપનીનું સંચાલકમંડળ રદ કરીને નવું સંચાલક મંડળ બનાવવામાં આવે છે.
સંચાલક મંડળે અહેવાલમાં દર્શાવેલી ખામીઓનો જવાબ આપવો પડે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP