તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપો. : તબક

વાટકો
રકાબી
તબલા
કથરોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દોનો અર્થ યોગ્ય ન હોય તેવો વિકલ્પ પસંદ કરો.

લોહવાટ : ચિંતા
પરણ : પાંદડું
ઉચાટ : વૈભવ
ઓરું : નજીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનો અર્થ જણાવો. : દોથો

દંડ
ખોબો
ખુરશીનો હાથો
પસ્તાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટરૂપ આપો : પોરો

કાચબો
વિસામો
પાડો
રુદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : નહાર

દિવસ
રાત
નખ
નહેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો. : પાહણ

આપેલ બંને
નજીક
પથ્થર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP