ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આવનાર સંકટ માટે સૌએ તૈયાર રહેવું. -વાક્યમાં કયા પ્રકારનું કૃદંત છે ?

ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ખોટી રીતે સંધિ થઈ હોય તેવો વિકલ્પ શોધો.

માલા + ઉપમા = મલોપમા
વાત + અનુકૂળ = વાતાનુકૂલ
ગંગા + ઉદક = ગંગોદક
આર્ય + આવર્ત = આર્યવર્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP