ટકાવારી (Percentage)
કોઈ એક શાળાના 550 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 8% વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણનો વ્યવસાય પસંદ કર્યો, તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ અન્ય વ્યવસાય પસંદ કર્યો હતો ?

44
524
500
506

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ટકાવારી (Percentage)
એક ચૂંટણીમાં બે ઉમેદવાર હતા. વિજેતા ઉમેદવાર 58% મત મેળવી 8800 મતથી વિજેતા થયા. કુલ મતદાન શોધો.

55,000
1,10,000
1,00,000
80,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ટકાવારી (Percentage)
કોઈ એક સંખ્યાના 60% માંથી 60 બાદ કરતાં જવાબ 60 આવે છે. તો તે સંખ્યા કઈ ?

200
300
400
100

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP