ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
"The History of Indian Currency and Banking” નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું છે ?

દાદાભાઈ નવરોજી
જવાહરલાલ નહેરૂ
ડૉ. બી. આર. આંબેડકર
આઈ. જી. પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP