કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરને જાણતાં કે અજાણતાં ખોટું ઈનપુટ આપવામાં આવે તો તે ખોટું પરિણામ આપે છે, જેને શું કહે છે ?

GOGI
GIGO
GOGO
GIGI

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાં જુના વર્ઝનની જગ્યાએ નવું વર્ઝન ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
રિસ્ટોર
અપગ્રેડ
બેકઅપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

નોટ પેઈજ
માસ્ટર વ્યું
સ્લાઈડ વ્યું
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word એ ____ પ્રોગ્રામ છે.

વર્ડ પ્રોસેસિંગ
પ્રેઝેન્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહી
સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP