કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરને જાણતાં કે અજાણતાં ખોટું ઈનપુટ આપવામાં આવે તો તે ખોટું પરિણામ આપે છે, જેને શું કહે છે ?

GIGO
GIGI
GOGO
GOGI

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Public Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રીડર અસેસીબલ મેમરી
રીડ આફ્ટર મેમરી
રેન્ડમ અલાઈન મેમરી
રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયો ઓપ્શન આપમેળે જ સામાન્ય ટાઈપિંગ સ્પેલિંગમાં થતી ભૂલો સુધારે છે ?

ઓટો કરેકટ
ઓટો ચેક
આટો સામેલ કરો
ઓટો ઇન્સર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

Batch processing
એક પણ નહીં
Telecommunication
Remote access

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP