બાયોલોજી (Biology)
ઉપવર્ગ કોનો સમૂહ છે ?

જાતિઓનો સમૂહ
ગોત્રનો સમૂહ
શ્રેણીઓનો સમૂહ
કુળનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દૈહિકકોષ ચક્રમાં___

DNA નું સંયોજન S તબક્કામાં થાય છે.
આંતરાવસ્થા બેવાર થાય છે.
મૂળભૂત કોષમાં હાજર DNA કરતા G1 માં બેવડાય છે.
આંતરાવસ્થા ટૂંકી થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અશ્મિભૂત ત્રિઅંગી વનસ્પતિ કઈ છે ?

બેનીટાઈટિસ
સેલાજીનેલા
હંસરાજ
રહાનિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમસૂત્રણ અને અર્ધીકરણ કઈ બાબતે જુદા પડે ?

આપેલ તમામ
કોષની સંખ્યાના આધારે
વિભાજનના વિવિધ તબક્કાને આધારે
રંગસૂત્રની સંખ્યાને આધારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP