બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં સ્વયં બેવડાતી અંગિકા કઈ છે ?

તારાકેન્દ્ર
ગોલ્ગીકાય
કણાભસૂત્ર
લાઇસોઝોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીજગતમાં કૂટદેહકોષ્ઠીમાં કયા સમુદાયનો સમાવેશ થાય છે ?

મૃદુકાય
પૃથુકૃમિ
સૂત્રકૃમિ
સંધિપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા પ્રાણીમાં હદય દ્વિખંડી હોય છે ?

શાર્ક
આપેલ તમામ
લેમ્પ્રી
સમુદ્રઘોડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP