શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય
દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કચિયારો, કટોદાન, કનિષ્ઠ, કમાડ
કટોદાન, કચિયારો, કમાડ, કનિષ્ઠ
કમાડ, કનિષ્ઠ, કટોદાન, કચિયારો
કનિષ્ઠ, કમાડ, કચિયારો, કટોદાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

આવરણ, આશાવરી, આરબ્ધ, આરોહિણી
આરોહિણી, આરબ્ધ, આશાવરી, આવરણ
આરબ્ધ, આરોહિણી, આવરણ, આશાવરી
આશાવરી, આવરણ, આરોહિણી, આરબ્ધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઘોટક, ઘોયરું, ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા
ઘોયરું, ઘોટક, ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ
ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ, ઘોયરું, ઘોટક
ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા, ઘોટક, ઘોયરું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર
લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા
લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

બુહારી, બુલંદ, બુડથલ, બુઝુર્ગ
બુઝુર્ગ, બુડથલ, બુલંદ, બુહારી
બુલંદ, બુહારી, બુઝુર્ગ, બુડથલ
બુડથલ, બુઝુર્ગ, બુહારી, બુલંદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP