સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"ઑપરેશન ફ્લડ" કાર્યક્રમ કઈ પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ છે ?

કઠોળ ઉત્પાદન
દૂધ ઉત્પાદન
તેલિબીયા ઉત્પાદન
કપાસ ઉત્પાદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજના રંગોનો કયો ક્રમ સાચો છે ?

લીલો-કેસરી-સફેદ
સફેદ-લાલ-લીલો
સફેદ-લીલો-કેસરી
કેસરી-સફેદ-લીલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતીય ફોજદારો એટલે ?

ઈન્ડિયન પીનલ કોન્સ્ટિકયુશન
ઈન્ડિયન પીનલ કોડ
ઈન્ડિયન પનિશમેન્ટ ફંડ
ઈન્ડિયન પનિશમેન્ટ લૉ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આધુનિક કવિ કોણ છે?

સીતાંશું યશચંદ્ર
પુજાલાલ
બાલમુકુંદ દવે
મનસુખલાલ ઝવેરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP