સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતમાં 11મી-12મી સદીથી હસ્તલિખિત પોથીઓ તૈયાર કરવા માટે ___ કાગળ ખાસ વપરાતો હતો.

સાંગનેરી
બલારપુટી
બાલાસોરી
સતીયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા મુખ્યત્વે આરોગ્ય ક્ષેત્રે કાર્ય કરે છે ?

વેડદળ પ્રદેશ સેવા સમિતિ
સેવા રૂરલ
ગ્રામ સેવા ટ્રસ્ટ
સદગુરૂ સેવા ટ્રસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતમાં આવેલી ઐતિહાસિક વાવ અને તેના પ્રકાર અગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

દાદા હરીની વાવ-નંદા
ચંપાની વાવા-નંદા
અડાલજની વાવ-જયા
રાણકી વાવ-જયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાત નુ સૌથી મોટુ કુદરતી સરોવર કયુ છે ?

નળસરોવર
નારાયણસરોવર
સરદાર સરોવર
થોળ સરોવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP