કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે શુ વપરાય છે ?

ફ્લેટ બેટ
ડ્રમ
આપેલ તમામ
હેલ્ડ હેન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

ટીમ બર્નર્સ લી
રિચાર્ડ સ્ટોલમેન
બિલ ગેટ્સ
સમ્યોર પર્પેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં નીચે દર્શાવેલ લાક્ષણિકતામાં શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

ગ્રાફિક્સ
વર્કસીટ
ડેટાબેઝ
ટેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CAM નું પૂરુંનામ જણાવો ?

કોમ્પ્યુટર એડેડ મશીન
કોમ્પ્યુટર એડેડ મોડ
કોમ્પ્યુટર એડેડ મિશન
કોમ્પ્યુટર એડેડ માસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP