ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગુજરાતી ભાષામાં નીચેનામાંથી કયો પદક્રમ વ્યવહારમાં વધુ વપરાશમાં છે ?

ક્રિયાપદ-કર્મ-કર્તા
કર્તા-કર્મ-ક્રિયાપદ
કર્મ-ક્રિયાપદ-કર્તા
કર્તા-ક્રિયાપદ-કર્મ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
દોરડું - સંજ્ઞાનો પ્રકાર દર્શાવો.

જાતિવાચક સંજ્ઞા
ભાવવાચક સંજ્ઞા
દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા
વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP