યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારત સરકારના નીચેના પૈકી કયા ખાતાએ 'રૂરલ આઈ.સી.ટી.પ્રોજેક્ટ' મૂક્યો છે ?

રેલ્વે ખાતા
ગ્રામીણ વિકાસ ખાતા
આરોગ્ય ખાતા
પોસ્ટ ખાતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાજ્ય સરકારે પંચવટી યોજના કયારથી અમલમાં મૂકી છે ?

2 ઓક્ટોબર, 2001
11 સપ્ટેમ્બર, 2004
15 ઓગષ્ટ, 2006
26 જાન્યુઆરી, 2005

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ માહિતી મેળવવા કોને સંબોધી અરજી લખવાની હોય છે ?

જાહેર માહિતી અધિકારી
મુખ્યમંત્રી
કલેકટર
રાષ્ટ્રપતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP