યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સંપૂર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકારનો ફાળો ___ અને રાજ્ય સરકારનો ફાળો ___ રાખવામાં આવ્યો છે ?

70% અને 30%
60% અને 40%
75% અને 25%
65% અને 35%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર (PHC) માં કોણ કામગીરી બજાવે છે ?

લેબોરેટરી ટેકનિશ્યન
હેલ્થ વર્કર
મેડિકલ ઓફિસર
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાતમાં ગ્રામ મિત્ર યોજના હેઠળ પસંદ કરવામાં આવતા "ગ્રામ મિત્ર" ને ઉચ્ચક કેટલું પ્રતિ માસ માનદ વેતન આપવામાં આવે છે અને દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલા ગ્રામ મિત્રની નિમણૂંક કરવામાં આવે છે ?

રૂ. 1500,2
રૂ. 3000,4
રૂ. 1000,5
રૂ. 2000,3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા રાજ્યના વિકાસ માટે લેવાયેલ ઝડપી નિર્ણયો અંતર્ગત પાટનગર ગાંધીનગરના રેલવે સ્ટેશનને રીડેવલપ અને આધુનિક બનાવવા માટે કઈ કંપનીની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો ?

ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ઈન્ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ કંપની લિ.
ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ડેવલપમેન્ટ ઈન્ટિગ્રેટેડ કંપની લિ.
ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ઈન્ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ કંપની લિ.
ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ઈન્ટિગ્રેટેડ પ્રોજેક્ટર કંપની લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP