યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"મને ભિક્ષામાં, તમે દીકરીને ભણાવશો એવું વચન આપો." આ વાક્ય કોનું છે ?

સુશ્રી આનંદીબેન પટેલ
સુશ્રી વસુબહેન ત્રિવેદી
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી
શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

પંચવટી - આનંદ પ્રમોદ માટે બાગબગીચા
ઈ-ગ્રામ - કોમ્પ્યુટર નેટવર્કથી ગામડાઓમાં ઝડપી સરકારી સેવા
સમરસ - સર્વ સંમત ગ્રામ પંચાયત
ગોકુળગ્રામ - ગામના વિવિધ પ્રશ્નોનું ઝડપી નિવારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ મુજબ રાજ્ય સરકારને કરવામાં આવેલી અરજીની ફીની ચુકવણી કઈ રીતે કરવામાં આવે છે ?

ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી
પોસ્ટલ ઓર્ડરથી
રોકડેથી
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP