યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
બાબુ જગજીવનરામ છાત્રાવાસ યોજના કોના માટે છે ?

અનુસૂચિત જાતિ
પછાત વર્ગ
અનુસૂચિત જનજાતિ
જનરલ કેટેગરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સૂજલામ સૂફલામ યોજના હેઠળ રાજ્યમાં સૌથી વધુ પાણીની અછત ધરાવતાં 10 જિલ્લા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. નીચેના પૈકી કયા જિલ્લાનો એમાં સમાવેશ થતો નથી.

અમદાવાદ
સુરેન્દ્રનગર
ડાંગ
ગાંધીનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP