મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચેના જોડકા પૈકી અયોગ્ય જોડ પસંદ કરો.

2018 - વિકાસ માટે ટકાઉ પ્રવાસનનું આંતર રાષ્ટ્રીય વર્ષ
2014 - કુટુંબ ખેતીનું આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ
2016 - કઠોળનું આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ
2015 - પ્રકાશ અને પ્રકાશ આધારિત ટેકનોલોજીનું અંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો.
(a) World Earth Day
(b) Kargil Vijay Diwas
(c) World Red Cross Day
(d) World Heritage Day
(1) 8 May
(2) 22 April
(3) 26 July
(4) 18 April

a-2, b-3, d-4, c-1
c-1, d-2, b-3, a-4
b-3, c-4, a-1, d-2
d-2, a-3, c-4, b-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
પુરાતત્વ ખાતા દ્વારા જુના સ્થાપત્યોની જાળવણીને સરકાર દ્વારા અત્યંત મહત્ત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે અને એના માટે અલાયદા હેરિટેજ સેલની રચના કરવામાં આવી છે. આ બાબતની સતત પ્રતીતિ થતી રહે અને સ્થાપત્યોને મહત્વ મળતું રહે એ ઉદેશ સાથે પ્રતિવર્ષ 'વર્લ્ડ હેરીટેજ ડે' કયા દિવસે મનાવવામાં આવે છે ?

18 મી એપ્રિલ
17 મી માર્ચ
18 મી ઓકટોબર
15 મી મે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
રાષ્ટ્ર બાલિકા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ?

25મી જાન્યુઆરી
30મી જાન્યુઆરી
24મી જાન્યુઆરી
26મી જાન્યુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP