Talati Practice MCQ Part - 4
Chnge the voice : To pass, the Candidate has to answer atleast three questions correctly.

Atleast three questions have to be answered correctly by the candidate to pass.
If the candidate answer three questions correctly then he will pass.
Answering of three question correctly by the candidate has to be done to pass.
Atleast three questions have to be answer correctly by the candidate to pass.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
ઠંડા પ્રદેશોમાં વહાણો વાતાવરણમાં અદ્યવચ્ચે તરતા હોય તેવો ભાસ થાય છે આ ઘટના કઈ છે ?

વક્રીભવન
લૂમીંગ
વિભાજન
મરીચિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
કાયદાની નજરમાં સૌ સરખાં એવું કયા અનુચ્છેદમાં જણાવેલ છે ?

અનુચ્છેદ–12
અનુચ્છેદ–18
અનુચ્છેદ–16
અનુચ્છેદ–14

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
GNFC ખાતરનું કારખાનું કયા શહેરમાં આવેલું છે ?

કોયલી
અંકલેશ્વર
ચાવજ
દાંતીવાડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
નીચે દર્શાવેલ ક્યાં છેદના 11 અક્ષર નથી.

વંશસ્થ
ઇન્દ્રવ્રજા
શાલિની
ઉપેન્દ્રવ્રજા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP