ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'ICICI' નું પુરૂ નામ જણાવો.

Industrial Credit and Investment Corporation of India
Industrial Credentials and Investment Confederation of India
Industrial Credentials and Investment Corporation of India
Industrial Credit and Investment Consortion of India

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ESIC નું પુરૂ નામ જણાવો.

Employees State Insurance Co-ordination
Employees State Insurance Corporation
Employees State Insurance Committee
Employees State Insurance Council

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગુજરાત ખાતે આવેલ આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટરનું નામ જણાવો.

વિક્રમ સારાભાઈ આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
એ.ડી.શોધન આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
આદિત્ય બીરલા આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર
એસ. ગોપાલાચારી આઈ.એ.એસ. ટ્રેઈનિંગ સેન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગાંધીનગર સ્થિત ગીફટ સીટી (GIFT) નું પુરુ નામ જણાવો.

ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેકનોલોજી - સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયબર્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્સ ટેક-સીટી
ગુજરાત ઈન્ટરનેશનલ ફાયનાન્શીયલ ટેકસ-સીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP