ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કઈ ભૌતિકરાશિઓના પરિમાણ સમાન નથી ?

કોણીય વેગમાન અને પ્લાન્ક અચળાંક
તણાવબળ અને પૃષ્ઠતાણ
બળનો આઘાત અને રેખીય વેગમાન
ટૉર્ક અને કાર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ન્યુક્લિયસમાં લાગતું સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ નીચેનામાંથી કોની વચ્ચે લાગે છે ?
(1) પ્રોટોન-પ્રોટોન
(2) પ્રોટોન-ન્યુટ્રોન
(3) ન્યુટ્રોન-ન્યુટ્રોન
(4) પ્રોટોન-ઇલેક્ટ્રોન

1,2,4
4
1,3,4
1,2,3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP