વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
ગોળમટોળ ચીથરિયા પાઘડીવાળો એક બ્રાહ્મણ દાખલ થયો. - રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.

પ્રમાણવાચક
રંગવાચક
આકારવાચક
સ્વીકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણના પ્રકાર જણાવો.
એ તો આખી રાત લવારો કરશે.

કારણવાચક
સમયવાચક
ક્રમવાચક
અભિગમવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ઈશ્વરની અસીમ કૃપા સૌના પર હોય છે.

પરિમાણવાચક
ગુણવાચક
કર્તૃવાચક
રંગવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP