વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
હું કવિતા લખું છું.

મારાથી કવિતા લખાય છે.
કવિતા કવિથી લખાશે.
મારી વડે કવિતા લખાશે
મારી પાસે કવિતા લખાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
લક્ષ્મીથી તિરસ્કાર ભર્યું હસાયું.

લક્ષ્મી તિરસ્કારભર્યું હસી
લક્ષ્મી તિરસ્કારભર્યું હસે છે
લક્ષ્મી તિરસ્કારભર્યું હસતાં હતી
લક્ષ્મી તિરસ્કારથી હસી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
અમારી મોટરે નૌકાહરણ કર્યું.

મોટર નૌકાહરણ કરાવશે
અમારી મોટર પાસે નૌકાહરણ કરાવ્યું
અમારી મોટરથી નૌકાહરણ કરાયું
અમારી મોટર નૌકાહરણ કરશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મોરના ઈંડા કોનાથી ચીતરાય છે ?

મોરના ઈંડા કોણ ચીતરે
મોરથી ઈંડા ચીતરે છે
મોરના ઈંડા કોઈ ચીતરે નહીં
મોરના ઈંડા કોણ ચીતરે છે ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
પહાડ ઉપર પરમાનંદ ચડે છે.

પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચડાશે
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચડાય છે
પહાડથી ઉપર પરમાનંદ ચડે છે
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચઢાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP