શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કવચન, કલરવ, કઠોર, કદર્થના
કલરવ, કવચન, કદર્થના, કઠોર
કઠોર, કદર્થના, કલરવ, કવચન
કદર્થના, કઠોર, કવચન, કલરવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

પ્રખ્યાત, પ્રણિપાત, પ્રમુદિત, પ્રવેશિકા
પ્રવેશિકા, પ્રમુદિત, પ્રણિપાત, પ્રખ્યાત
પ્રણિપાત, પ્રવેશિકા, પ્રખ્યાત, પ્રમુદિત
પ્રમુદિત, પ્રખ્યાત, પ્રવેશિકા, પ્રણિપાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

બુહારી, બુલંદ, બુડથલ, બુઝુર્ગ
બુઝુર્ગ, બુડથલ, બુલંદ, બુહારી
બુડથલ, બુઝુર્ગ, બુહારી, બુલંદ
બુલંદ, બુહારી, બુઝુર્ગ, બુડથલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

રાકેશ, રાઘવ, રામાનુજ, રાવળિયો
રાઘવ, રાકેશ, રાવળિયો, રામાનુજ
રામાનુજ, રાવળિયો, રાકેશ, રાઘવ
રાવળિયો, રામાનુજ, રાઘવ, રાકેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ગપસપ, ગદગદ, ગવાશન, ગલૂડિયું
ગદગદ, ગપસપ, ગલૂડિયું, ગવાશન
ગવાશન, ગલૂડિયું, ગપસપ, ગદગદ
ગલૂડિયું, ગવાશન, ગદગદ, ગપસપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP