સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
છ બેલ એક સાથે વગાડવાનું શરૂ કરવામાં આવે છે. તે દરેક બેલ 2, 4, 6, 8, 10 અને 12 સેકન્ડના સમયાંતરે વાગે છે. તો 30 મિનિટના સમયગાળામાં કેટલી વાર બધા જ બેલ એક સાથે વાગશે ?

16
4
10
15

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP