સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ નો પ્રોત્સાહનનાં લક્ષણોમાં સમાવેશ થાય છે.

મર્યાદિત સત્તા
સંચાલકોની જવાબદારી
આપેલ તમામ
હકારાત્મક કે નકારાત્મક પ્રોત્સાહન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અભિપ્રેરણ ___ માટે મહત્વનું છે.

કર્મચારીબળમાં સ્થિરતા
બદલાવ માટે ન્યૂનતમ પ્રતિકાર
સંકલન
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
માસ્લોનાં અભિગમ મુજબ જરૂરિયાતોનો અધિક્રમ ___ છે.

સલામતી જરૂરિયાતો, શારીરિક જરૂરિયાતો, સામાજિક જરૂરિયાતો, આત્મસિદ્ધિની જરૂરિયાત, પ્રતિષ્ઠાની જરૂરિયાત
સલામતી જરૂરિયાતો, શારીરિક જરૂરિયાતો, સામાજિક જરૂરિયાતો, પ્રતિષ્ઠાની જરૂરિયાત, આત્મસિદ્ધિની જરૂરિયાત
શારીરિક જરૂરિયાતો, સલામતી જરૂરિયાતો, સામાજિક જરૂરિયાતો, પ્રતિષ્ઠાની જરૂરિયાત, આત્મસિદ્ધિની જરૂરિયાત
સલામતી જરૂરિયાતો, શારીરિક જરૂરિયાતો, પ્રતિષ્ઠાની જરૂરિયાત, આત્મસિદ્ધિની જરૂરિયાત, સામાજિક જરૂરિયાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મેકલેલેન્ડ અભિગમમાં ___ નો સમાવેશ થાય છે.

આપેલ તમામ
સત્તા માટેની જરૂરિયાત
જોડાણ માટેની જરૂરિયાત
સિદ્ધિ માટેની જરૂરિયાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP