સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
X અભિગમ ___ અને Y અભિગમ ___ પર આધારિત છે.

સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ, સત્તાનું અંશતઃ કેન્દ્રીકરણ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ, સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ
સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ, સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
X અભિગમ ___ અને Y અભિગમ ___ ની ફિલસૂફી પર આધારિત છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
હકારાત્મક, અંશતઃ હકારાત્મક
નકારાત્મક, હકારાત્મક
હકારાત્મક, નકારાત્મક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
X અભિગમ હેઠળ ___ Y અભિગમ હેઠળ ___ મુજબની સંદેશા-વ્યવહાર પદ્ધતિ હોય છે.

હુકમ અને પ્રતિસાદ, હુકમ
પ્રતિસાદ, હુકમ
હુકમ, પ્રતિસાદ
હુકમ, હુકમ અને પ્રતિસાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ એક ધંધાકીય એકમનાં સભ્ય દ્વારા બીજા સભ્યને ‘‘અર્થ અને સમજ''ને લગતી માહિતી પૂરી પાડવાનો રસ્તો છે.

દોરી સંચાર
સંસ્કાર સંચાર
માહિતી સંચાર
દોરવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP