સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાકીય વ્યવસ્થા એ ___

ભંડોળનું રોકાણ કરે,
આપેલ તમામ
બચતોમાં ગતિશીલતા લાવે
બચતોનું પ્રેરકબળ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મૂડીબજાર કયા બજાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

આપેલ તમામ
ઔદ્યોગિક જામીનગીરી બજાર
સરકારી જામીનગીરી બજાર
લાંબાગાળાની લોન બજાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નાણાકીય સાધન એ ___

એક પણ નહીં
નાણાંની નજીકનો વિકલ્પ ગણવામાં આવે છે.
નાણાં સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP