સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પુનઃસ્થાપના ખાતું બંધ કરતાં મળેલી તફાવતની રકમ ક્યાં ખાતે લઈ જવામાં આવે છે ?

વેપાર ખાતે
મૂડી ખર્ચ ખાતે
મહેસુલી ખર્ચ
ન. નું ખાતું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૂના માલસામાનની ઉપજ પુનઃસ્થાપના હિસાબોમાં કયા ખાતે લખાય છે ?

પુનઃસ્થાપના ખાતે
મહેસૂલી ખાતે
ન. નું ખાતું
મૂડી ખર્ચ ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૂના કારખાનાની કિંમત ₹ 12,00,000 હોય અને પડતરમાં માલસામાન મજૂરી અને અન્ય ખર્ચનું પ્રમાણ 3:2:1 ના પ્રમાણમાં હોય તો મજૂરીની રકમ કેટલી હશે ?

₹ 12,00,000
₹ 24,00,000
₹ 8,60,00,000
₹ 22,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP