સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જૂના બાંધકામ કિંમત ₹ 22,00,000 અને પડતરમાં માલસામાન અને મજૂરી 2:1 તથા મજૂરી અને અન્ય ખર્ચ 3:2ના પ્રમાણમાં હોય તો માલસામાનની રકમ કેટલી હશે ?

₹ 60,00,000
₹ 40,00,000
₹ 12,00,000
₹ 10,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કુલ પુનઃ સ્થાપના ખર્ચ

રોકડમાં થયેલું ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાશ
રોકડમાં થયેલું ખર્ચ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
રોકડમાં થયેલું ખર્ચ - જૂના માલસામાનની ઉપજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
મહેસૂલી ખર્ચ એટલે ?

રોકડમાં થયેલું ખર્ચ - જૂના માલસામાનની ઉપજ
રોકડમાં થયેલું ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાશ
રોકડમાં થયેલું ખર્ચ
જૂની મિલકતની વર્તમાન કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
₹ 40,000 ના ખર્ચે મિલકતની પુનઃ સ્થાપના કરવામાં આવી જેમાં ₹ 60,000નો જૂનો માલસામાન વપરાતા તેનો સમાવેશ થાય છે ઉપરાંત ₹ 1,00,000 ના ખર્ચે નવું બાંધકામ કર્યું, જેમાં ₹ 10,000નો જુનો માલસામાન વાપરવામાં આવ્યો રોકડમાં થયેલો કેટલો ?

₹ 84,30,000
₹ 84,40,000
₹ 57,00,000
₹ 50,00,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP