એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

ખજાનો દાટીને સંતાડવો પડે તેમ કોઈને ખબર ન પડે
કોઈને ખબર ન પડે તેમ ખજાનો દાટીને સંતાડવો પડે
સંતાડવો પડે ખજાનાને દાટીને કોઈને ખબર ન પડે તેમ
સંતાડવો પડે કોઈને ખબર ન પડે તેમ ખજાનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ગુજરાત રાજ્યના અંદાજપત્ર 2016-17માં પાન મસાલા પરના ગત વર્ષના વેરાના દર વધારીને વધારાના વેરા સહિત કેટલા ટકા વેરો રાખવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી ?

30%
18%
22%
25%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભારતમાં વૈશ્વિકીકરણને કારણે શો ગેરલાભ થયો છે ?

બેકારીની સમસ્યા લગભગ યથાવત્ રહી છે
રૂપિયાનું અવમૂલ્યન થતું જ ગયું છે
આપેલ તમામ
ગરીબીની સ્થિતિમાં ઝાઝોફેર પડ્યો નથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP