એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
π અને 22/7 માં___

π સંમેય છે અને 22/7 એ અસંમેય સંખ્યા છે.
π અને 22/7 બંને અસંમેય સંખ્યા છે.
π અને 22/7 બંને સંમેય સંખ્યા છે.
π અસંમેય સંખ્યા છે અને 22/7 સંમેય સંખ્યા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
'પાણી પહેલાં પાળ બાંધવી' કહેવતનો અર્થ જણાવો.

ભવિષ્યવાણી કરવી
બંધ બાંધી દેવો
ડૂબતો માણસ તરણું પકડે
દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાપરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રાજ્ય સરકારની આવક અને ખર્ચના હિસાબોનું ઓડિટ કોણ કરે છે ?

ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ
એકાઉન્ટન્ટ જનરલ
એક્ઝામીનર લોકલ ફંડ
તિજોરી અધિકારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચેનામાંથી શેનું વાઉચિંગ કરવામાં આવે છે ?

આપેલ તમામ
ઉધાર વ્યવહાર
રોકડ વસુલાત - આવક
રોકડ ચુકવણી - જાવક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP